It bestjoer

Foarsitter: Geart Benedictus (De Jouwer)

Skriuwer: Hans Kort (Boalsert)

Ponghâlder: Arjen Dijkstra (Nes, NEF)

Jehannes Elzinga (Frjentsjer)

Reinder Bil (Drachten)

Jierrekken

Klik hjir foar it jierferslach oer 2023.

Klik hjir foar de jierrekken oer 2023.