It bestjoer

Foarsitter: Reinder Bil (Drachten)

Skriuwer: Hans Kort (Boalsert)

Ponghâlder: Arjen Dykstra (Nes, NEF)

Lid: Geeske Krol-Benedictus (Boarnburgum)

Lid: Jehannes Elzinga (Frjentsjer)

Jierrekken

Klik hjir foar it jierferslach oer 2021.

Klik hjir foar de jierrekken oer 2021.