Image
  • It Fryslân Fûns is de skeakel dy’t ferbining makket tusken minsken dy`t in jildlike bydrage jaan wolle oan it yn stân hâlden fan de rike Fryske taal en kultuer, en minsken dy’t stipe sykje foar harren inisjativen op it mêd fan Fryske taal en kultuer.
  • Friezen en alle oaren dy’t it Frysk in waarm hert tadrage kinne op ferskate wizen jild beskikber stelle oan it Fryslân Fûns.
  • Stipe jaan oan de Fryske taal en kultuer?
    Wurdt bygelyks foar €35 donateur fan it Fryslân Fûns!

It Fryslân Fûns kin jild tasizze oan

- Alle inisjativen moatte direkt of yndirekt te krijen hawwe mei it fuortsterkjen fan de eigen Fryske taal -

Image


Frysk ûnderwiis, media en literatuer

Tink oan learmiddels foar it Frysk, behâld fan Frysk ûnderwiis, ûndersyk nei taal, behâld selsstannigens Fryske media, publyks- en literêre útjeften.

Image

Brûken fan Fryske taal yn amtlike, saaklike of rjochterlike omjouwing

It fuortsterkjen fan de Fryske taal. It foarkommen fan taaldiskriminaasje. It tsjin gean bedrigingen foar it Frysk. It oantrunen om it Frysk te brûken.

Image


Muzyk- en toanielferieningen

Te tinken falt oan oersettingen, spesjale útfieringen, nije projekten lykas iepenloftspullen, stipe foar berne- en jongerein plannen by ferieningen.

Image

Fryske keunst & kultuer

It yn stân hâlden fan Fryske kulturele foarsjenningen foar amateurs en profesjonals. Eveneminten, tentoanstellingen, nije teäter- en dûnsproduksjes.

Image

Fryske sport en natuer

Sichtberens fan it Frysk by typyske Fryske sporten of yn ús ferneamde Fryske lânskip mei marren, greiden, it waad en de wâlden.

Image

Fryske 'dingen' en tradysjes

Sichtberens fan it Frysk by wat jo om jo hinne sjogge en typysk Frysk fine. De hardware. Of de Fryske tradysjes yn en fan ús mienskip. De software.

Image

Wat binne de mooglikheden om it Fryslân Fûns te stypjen

  • Wurdt donateur foar €35 it jier. Wy stjoere jierliks in berjocht it bedrach oer te meitsjen. Opsizze kin altyd.
  • Fuortendaliks. Jo kinne hjir in jefte oermeitsje fia iDEAL
  • In moaie, strukturele, wize fan stipe is in periodike skinking (foar in perioade fan minstens 5 jier).
  • Jo kinne it Fryslân Fûns ek in legaat tasizze of it Fryslân Fûns yn jo testamint opnimme.

Wat is it ferskil tusken in jefte en in donaasje?

In jefte is yn prinsipe ienmalich. Mar je kinne sa faak in jefte dwaan as je wolle. In donaasje is in fêst bedrach dat je jierliks betelje. Jo kinne fansels beide meinimme yn de belestingoanjefte. Oft dat fan ynfloed is, hinget fan jo persoanlike situaasje ôf.

Stipet it Fryslân Fûns ek streektalen?

Jawis, it bestjoer sil in oanfraach foar in inisjatyf yn ien fan de Fryske streektalen ek yn oerwaging nimme.

Wat is it ferskil tusken in periodike skinking en in jefte/donaasje?

By in periodike skinking kinne jo it hiele bedrach meinimme yn de belestingoanslach. By in jefte/donaasje rekkenet de belestingtsjinst altyd mei in drompel. Dêrûnder is der hoe dan ek gjin ôftrek. By in skinking rekkenet de belestingtsjinst net mei in drompel. Periodyk wol sizze: jo moatte it Fryslân Fûns wol in tasizzing dwaan foar fiif jier. Oars jildt it net. Wy stjoere in formulier.

Kin ik it Fryslân Fûns ek machtigje?

Dat slagget no noch net. As jo donateur binne, stjoere wy elk jier in berjocht mei de fraach it bedrach oer te meitsjen.

Ik wol stipe jaan. Hoe no fierder?

Jo kinne fuortendaliks jild oermeitsje. Sjoch de iDEAL-knop hjirûnder. Foar de oare foarmen fan stipe jaan moatte jo it betreffende formulier ynfolje.

Ik tink oer in legaat as it giet om stipe. Wat kin it Fryslân Fûns dwaan?

Eins neat. Foar in legaat (of in testamint) sille jo kontakt opnimme moatte mei in notaris. Wy kinne jo fansels wol mear ynformaasje stjoere oer it Fryslân Fûns.

It Fryslân Fûns hat ta doel

›  It winnen fan fûnsen troch it bekend meitsjen fan it Fryslân Fûns, te wizen op alle mooglikheden fan it beskikber stellen fan jild en donateurs te ynformearjen oer it behear fan harren bydrage.

›  It behear fan it fermogen fan it Fryslân Fûns.

›  It beoardieljen fan oanfragen foar stipe en kontrôle fan besteging fan it taseine jild.

Image

Earder stipe:
Studinten Krystkongres 2023, Frjentsjer

Yn 2022 en 2023 stipe it Fryslân Fûns it Krystkongres fan de Federaasje fan Fryske Studintenferienigings. Jurjen Politiek, foarsitter fan it organisaasjekomitee: “Der wiene dizze kear mar leafst 80 dielnimmende studinten. Sels boargemaster Waanders, dy’t tradisjoneel it kongres iepenet op it Stedhûs, wie ûnder de yndruk fan de opkomst”
Ek yn dizze 90e edysje wie it sympoasium mei ferneamde Fryske sprekkers lykas Gerrit Hiemstra en Femke Wiersma it wichtichste ûnderdiel fan it programma. Nei de koroana-perioade koene de studinten op dizze wize wer yn de kunde komme mei ferskate nijsgjirrige ûnderwerpen.
“Sûnder stipe is soks net foarinoar te krijen”, seit Politiek. “Wy wolle de kosten beheine mar alles wurdt djoerder.”
“It tink dat de wichtichste reden om hjir mei troch te gean toch leit yn it idee dat je besykje dy saneamde braindrain te foarkommen.”, neffens Politiek. “De studinten binne Frysk, prate Frysk, en komme it leafst nei harren stúdzje werom nei Fryslân. Je merke dat it tige libbet ûnder Fryske studinten om op dizze wize kontakt te hâlden mei it heitelân.”
Foto: Joachim de Ruijter