Image
  • It Fryslân Fûns is de skeakel dy’t ferbinning makket tusken minsken dy't in jildlike bydrage jaan wolle oan it yn stân hâlden fan de rike Fryske Taal en dêrmei kultuer, en minsken dy’t stipe sykje foar harren nije inisjativen.
  • Friezen en alle oaren dy’t it Frysk in waarm hêrt tadrage kinne op ferskate wizen jild beskikber stelle oan it Fryslân Fûns.
  • Ik stypje graach it Fryslân Fûns.

It Fryslân Fûns kin jild tasizze oan

- Alle inisjativen moatte direkt of yndirekt te krijen hawwe mei it fuortsterkjen fan de eigen Fryske taal -

Image


Frysk ûnderwiis, media en literatuer

Tink oan learmiddels foar it Frysk, behâld Frysk ûnderwiis, ûndersyk nei taal, behâld selstannigens Fryske media, publyks- en literêre útjeften.

Image

Brûken fan Fryske taal yn amtlike, saaklike of rjochterlike omjouwing

It fuortsterkjen fan de Fryske taal. Foarkomme fan taaldiskriminaasje. Tsjin gean bedrigings fan it Frysk. Bedriuwen oantrúne Frysk te brûken.

Image


Muzyk- en toanielferienings

Te tinken falt oan oersettings, spesjale útfieringen, nije projekten lykas iepenloftspullen, stipe foar berne- en jongerein plannen by ferienings.

Image

Fryske keunst & kultuer

Yn stân hâlden fan Fryske kultuerele foarsjennings foar amateurs en profesjonals. Eveneminten, tentoanstellingen, nije teater- en dûnsproduksjes.

Image

Fryske sport en natuer

Sichtberens fan it Frysk by typyske fryske sporten of yn ús ferneamde Fryske lânskip mei marren, greiden, it waad en de wâlden.

Image

Fryske 'dingen' en tradysjes

Sichtberens fan it Frysk by wat je om je hinne sjogge en typysk Frysk fine. De hardware. Of de Fryske tradysjes yn en fan ús mienskip. De software.

Image

Wat binne de mooglikheden foar stipe jaan?

  • Fuortendaliks. Jo kinne hjir in donaasje/ jefte oermeitsje fia iDEAL
  • Meitsje it josels maklik. Jou it Fryslân Fûns tastimming regelmjittich (termyn fan jo foarkar) tebinnenbringers te stjoeren om in bedrach oer te meitsjen.
  • In moaie, strukturele, wize fan stipe is in periodieke skinking (foar in periode fan minstens 5 jier).
  • Jo kinne it Fryslân Fûns ek in legaat tasizze of yn jo testamint opnimme.

Wat is it ferskil tusken in donaasje en jefte?

In donaasje is meastentiids in lyts bedrach. In jefte is in grut bedrach yn ien kear. Jo kinne fansels beide meinimme yn de belestingoanjefte. Of je echt ôftrek krije hinget fan jo persoanlike situaasje ôf.

Wat is it ferskil tusken in jefte en in periodieke skinking?

By in periodieke skinking kinne jo it hiele bedrach meinimme yn de belestingoanslach. By in jefte rekkent de belestingtsjinst altyd mei in drompel. Dêrûnder is der sawiesa gjin ôftrek. By in skinking rekkent de belestingtsjinst net mei in drompel. Periodiek wol sizze: je moatte it wol foar fiif jier tasizze oan it Fryslân Fûns. Oars jild it net. Wy stjoere in formulier.

Stipet it Fryslân Fûns ek streektalen?

Jawis, it bestjoer sil in oanfraach foar in inisjatyf yn ien fan de Fryske streektalen ek yn oerwaging nimme.

Ik tink oer in legaat as it giet om stipe. Wat kin it Fryslân Fûns dwaan?

Eins neat. Foar in legaat (of in testamint) sille jo kontakt opnimme moatte mei in notaris. Wy kinne jo fansels wol mear ynformaasje stjoere oer it Fryslân Fûns.

Kin ik it Fryslân Fûns ek machtigje?

Dat slagget no noch net. Mar as je regelmjittich in bedrach oermeitsje wolle is it wol sa maklik dat it Fryslân Fûns jo dat fia in e-mail te binnen bringt.

Ik wol stipe jaan. Hoe no fjirder?

Jo kinne fuortendaliks jild oermeitsje. Sjoch de iDEAL knop hjirunder. Foar de oare foarmen fan stipe jaan moatte jo it betreffende formulier ynfolje.

It Fryslân Fûns hat ta doel

›  It winnen fan fûnsen troch it bekend meitsjen fan it Fryslân Fûns, te wizen op alle mooglikheden fan it beskikber stellen fan jild en donateurs te ynformearjen oer it behear fan harren bydrage.

›  It behear fan it fermogen fan it Fryslân Fûns.

›  It beoardieljen fan oanfragen foar stipe en kontrole fan besteging fan it taseine jild.