Image
  • It Fryslân Fûns is de skeakel dy’t ferbining makket tusken minsken dy`t in jildlike bydrage jaan wolle oan it yn stân hâlden fan de rike Fryske taal en kultuer, en minsken dy’t stipe sykje foar harren nije inisjativen.
  • Friezen en alle oaren dy’t it Frysk in waarm hert tadrage kinne op ferskate wizen jild beskikber stelle oan it Fryslân Fûns.
  • Ik stypje graach it Fryslân Fûns.

It Fryslân Fûns kin jild tasizze oan

- Alle inisjativen moatte direkt of yndirekt te krijen hawwe mei it fuortsterkjen fan de eigen Fryske taal -

Image


Frysk ûnderwiis, media en literatuer

Tink oan learmiddels foar it Frysk, behâld fan Frysk ûnderwiis, ûndersyk nei taal, behâld selsstannigens Fryske media, publyks- en literêre útjeften.

Image

Brûken fan Fryske taal yn amtlike, saaklike of rjochterlike omjouwing

It fuortsterkjen fan de Fryske taal. It foarkommen fan taaldiskriminaasje. It tsjin gean bedrigingen foar it Frysk. It oantrunen om it Frysk te brûken.

Image


Muzyk- en toanielferieningen

Te tinken falt oan oersettingen, spesjale útfieringen, nije projekten lykas iepenloftspullen, stipe foar berne- en jongerein plannen by ferieningen.

Image

Fryske keunst & kultuer

It yn stân hâlden fan Fryske kulturele foarsjenningen foar amateurs en profesjonals. Eveneminten, tentoanstellingen, nije teäter- en dûnsproduksjes.

Image

Fryske sport en natuer

Sichtberens fan it Frysk by typyske Fryske sporten of yn ús ferneamde Fryske lânskip mei marren, greiden, it waad en de wâlden.

Image

Fryske 'dingen' en tradysjes

Sichtberens fan it Frysk by wat jo om jo hinne sjogge en typysk Frysk fine. De hardware. Of de Fryske tradysjes yn en fan ús mienskip. De software.

Image

Wat binne de mooglikheden om stipe te jaan?

  • Fuortendaliks. Jo kinne hjir in donaasje/ jefte oermeitsje fia iDEAL
  • Meitsje it josels maklik. Jou it Fryslân Fûns tastimming regelmjittich (termyn fan jo foarkar) tebinnenbringers te stjoeren om in bedrach oer te meitsjen.
  • In moaie, strukturele, wize fan stipe is in periodike skinking (foar in perioade fan minstens 5 jier).
  • Jo kinne it Fryslân Fûns ek in legaat tasizze of it Fryslân Fûns yn jo testamint opnimme.

Wat is it ferskil tusken in donaasje en jefte?

In donaasje is meastentiids in lyts bedrach. In jefte is in grut bedrach yn ien kear. Jo kinne fansels beide meinimme yn de belestingoanjefte. Oft jo der wat oan hawwe, hinget fan jo persoanlike situaasje ôf.

Wat is it ferskil tusken in jefte en in periodike skinking?

By in periodike skinking kinne jo it hiele bedrach meinimme yn de belestingoanslach. By in jefte rekkenet de belestingtsjinst altyd mei in drompel. Dêrûnder is der hoe dan ek gjin ôftrek. By in skinking rekkenet de belestingtsjinst net mei in drompel. Periodyk wol sizze: jo moatte it Fryslân Fûns wol in tasizzing dwaan foar fiif jier. Oars jildt it net. Wy stjoere in formulier.

Stipet it Fryslân Fûns ek streektalen?

Jawis, it bestjoer sil in oanfraach foar in inisjatyf yn ien fan de Fryske streektalen ek yn oerwaging nimme.

Ik tink oer in legaat as it giet om stipe. Wat kin it Fryslân Fûns dwaan?

Eins neat. Foar in legaat (of in testamint) sille jo kontakt opnimme moatte mei in notaris. Wy kinne jo fansels wol mear ynformaasje stjoere oer it Fryslân Fûns.

Kin ik it Fryslân Fûns ek machtigje?

Dat slagget no noch net. Mar as jo regelmjittich in bedrach oermeitsje wolle, is it wol sa maklik dat it Fryslân Fûns jo dat fia in e-mail te binnen bringt.

Ik wol stipe jaan. Hoe no fierder?

Jo kinne fuortendaliks jild oermeitsje. Sjoch de iDEAL-knop hjirûnder. Foar de oare foarmen fan stipe jaan moatte jo it betreffende formulier ynfolje.

It Fryslân Fûns hat ta doel

›  It winnen fan fûnsen troch it bekend meitsjen fan it Fryslân Fûns, te wizen op alle mooglikheden fan it beskikber stellen fan jild en donateurs te ynformearjen oer it behear fan harren bydrage.

›  It behear fan it fermogen fan it Fryslân Fûns.

›  It beoardieljen fan oanfragen foar stipe en kontrôle fan besteging fan it taseine jild.

Image

Poëzy-wike yn Spannum

Yn Spannum waard de poëzy-wike oangrepen om omtinken te jaan oan ien fan de foarneamste âld-ynwenners fan it doarp, de dichter Waling Dykstra. Op basisskoalle 'De Tarissing' waard oandacht jûn oan it liet Simmermoarn fan Dykstra.
De bern krigen de gelegenheid harren eigen 'Wintermoarn' te skriuwen. Hichtepunt wie it oanbieden fan dy gedichten oan it breidspear dat by dizze gelegenheid op besite kaam. Op de foto lêst ien fan de bern syn gedicht foar oan it breidspear.
It wie in drokke wike foar de bern wêryn't se in protte leard hawwe oer Fryske poëzy en Waling Dykstra. Dat wie ek krekt hoe't Waling Dykstra it graach seach. It projekt hat in protte oandacht yn de parse hân. Dêrmei is Dykstra wer ris yn it sintsje set en kaam der wer oandacht foar syn goede wurk foar it Frysk.
Dúdlik in projekt dat goed oanslút by de doelstellingen fan it Fryslân Fûns.